Separerande matavfallstank


Separate food waste systemDet unika systemet innehållande kvarn kopplad till separerande matavfallstank och fettavskiljare understiger de, av Stockholm Vatten föreskrivna regler, gällande utsläppsvärden för suspender-ade ämnen och fett i avloppsvattnet. En matavfallskvarn i 500 Excellent Serien erbjuds i en mängd olika storlekar med en bred variation av olika montage för installation i disklåda, diskränna och bänkskiva eller som fristående enhet. Matavfallstanken separerar matavfallet från vattenfasen på ett unikt sätt och den efterliggande traditionella fettavskiljaren separerar fettet och låter därefter avfallsvattnet rinna vidare ut på avloppsnätet. De båda tankarna finns i olika storlekar beroende på behov och kan installeras både inomhus eller nedgrävda utomhus.

Ref. bilder: Rensa Entreprenad, Lipidus matavfallsystem.

Produktbilder

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss

Mer information

Horizontal Tabs

Så fungerar det

Matavfallsystemet bygger på att så långt det är möjligt använda fastighetens befintliga spillvattenledningar för transport av matavfall med självfall. Matavfallet mals på plats där det uppstår i köket av en matavfallskvarn. Skulle köket ha ett flertal arbetsplatser där matavfall uppstår, eller skulle flera kök i exempelvis en galleria vilja dela på ett gemensamt system, så går det utmärkt att ansluta flera kvarnar till ett och samma system. Storlek på kvarn och typ av montage skräddarsys efter behovet hos det enskilda köket.

Det malda avfallet rinner sedan med hjälp av vatten via befintlig (eller om nödvändigt delvis nydragen) spillvattenledning till en matavfallstank, s.k. slamfång. Med hjälp av slamfångets inre konstruktion sjunker huvuddelen av matavfallet till botten, en mindre del lägger sig på ytan, medan vattenfasen i slamfångets mittendel rinner vidare till nästa tank vilket är fettavskiljaren (användning av befintlig sådan är möjlig). Därefter rinner avloppsvatten som klarar uppsatta gränsvärden (i Stockholm med de hårdaste kraven i Sverige med högst 50ml fett och 300mg suspenderbara ämnen per liter) ut på den kommunala ledningen. Matavfallstanken och fettavskiljaren töms sedan månadsvis av en och samma slamsugningsbil som levererar innehållet till reningsverk eller biogas-anläggning för efterföljande återvinning till biogas genom rötning.

Sammanfattning av Stockholm Vattens rapport - "Den tekniska lösningen som försöket grundade sig på är matavfallskvarn och matavfallstank i kombination med fettavskiljare. Matavfallskvarnen monterades i restaurangens befintliga diskho. Före befintlig fettavskiljare installerades en slamtank i form av en modifierad fettavskiljare. Analyserna från försöket visar att det utgående vattnet från anläggningen uppfyller Stockholm Vattens krav gällande utsläpp av avskiljbart fett och suspenderade ämnen. Kökspersonalen upplevde matavfallskvarnen som ett positivt hjälpmedel. Om systemet med avfallskvarn, slamtank och fettavskiljare användes på restauranger och storkök i Stockholm skulle det kunna innebära en effektiv hantering av det organiska avfallet med färre transporter samtidigt som Stockholm Stad skulle kunna öka sin biogasframställning. Installationen utfördes av Rensa Entreprenad och Ragn-Sells. Den tekniska lösningen som försöket grundar sig på är Matavfallssystemet Lipidus som består av matavfallskvarn och matavfallstank i kombination med fettavskiljare."
Ladda ner Stockholm Vattens rapport "Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö".


Fördelar för dig

 • Snabb och enkel maskinell transport av organiskt avfall = inga läckande soppåsar eller tunga lyft till avfallskärl.
 • Minskning av dålig lukt, ohyra och bakteriebildning = trivsammare arbetsmiljö och förbättrad hygien.
 • Inga kärl för matavfall behövs och att forsla från kök till avfallsrum = mindre tid och kostnad för rengöring av kärl och städarbete.
 • Frigörande av utrymme och lägre energikostnader för kylda avfallsrum = som annars utnyttjas för förvaring av organiskt avfall.
 • Färre antal sophämtningstillfällen för övrigt torrt emballageavfall = lägre sophanteringskostnad.
 • Bidraga till återvinning genom utökad biogasproduktion = möjlighet att skapa en miljöprofilering.
 • I normalfallet ger ovanstående fördelar en återbetalningstid på bara 3 år för investeringen i ett Lipidus-system

Fördelar för din omgivning & miljön

 • Förbättring av hygienen och eliminering av dålig lukt kring kärl och avfallsrum.
 • Färre transporter av sopor betyder mindre bilavgaser, vägslitage och olycksrisker.
 • Möjlighet till återvinning genom rötning i form av förnyelsebar energi (biogas).
 • Bättre utnyttjande av samhällsinvesteringar i avloppsnät och reningsverk (biogasanläggningar).
 • Kostnaden för förbehandling (malning) av matrester vid reningsverk/biogas-anläggningar undviks.
 • Mindre sopor förbränns och tas istället till vara på ett bättre sätt.

Ovan behöver inte överrensstämma med just din specifika situation.

Val av kvarnstorlek
Modell   510A 515A 520A 530A 550A 575A
Kapacitet kg/h   300 400 500 700 850 1000
Effekt, kW   0,75 1,1 1,5 2,2 4,0 5,5
 

Mjukare matavfall
Exempel på matavfall: tallriksrester, pasta, kyckling- och fiskben.
Exempel på arbetsplats: diskbana, kallskänk, barservering.

 
 
Medelhårt matavfall
Exempel på matavfall: grövre ben, krabbskal.
Exempel på arbetsplats: skrädningsstation, fiskrenseri, tillagningskök.
       
 
Hårt matavfall
Exempel på matavfall: alla typer av köttben.
Exempel på arbetsplats: grovdisk, köttrenseri.
         
 
Central station/ extrema fall
Stora mängder av matavfall och då kvarnen ska köras kontinuerligt under en längre tid.
           

 

Kontakta gärna Disperator för konsultation av modellval.

NOTERA

Valet av kvarnstorlek avgörs med hänsyn till typ och mängd av matavfall.

Högre effekt och större malverk ger förutom högre malningsstyrka även en större pump- och transportkapacitet av det malda matavfallet genom vattenlås och ut till avlopp/tank. För gränsfall vid val mellan två modeller bör alltid den större och kraftigare modellen väljas. Likaså bör en större modell väljas om kvarnen förväntas gå under långa perioder i stäck (t. ex. för kontinuerlig drift under 1-2 timmar vid en skrädningsstation). Även, istället för att låta flera arbetsstationer dela på en större modell så kan det vara fördelaktigt att välja två mindre modeller som då placeras närmare respektive arbetsplats - allt för att undvika onödig manuell förflyttning av matavfall.

Då samtliga Disperators montage kan kombineras med alla baskvarnar i 500A-Excellent Serien är det möjligt att anpassa installationen till andra tillverkares inredning. Varje arbetsplats i köket kan därmed utformas utefter dess specifika krav vad avser god funktion och ergonomi. Disperator tillhandahåller montage för installation av kvarn till disklåda, rullbana, bänkskiva, arbetsbord och som fristående enhet. Montage för såväl kontinuerlig som satsvis matning finns att tillgå - en klar fördel beroende på typ av arbetsplats i köket.

Driftinstruktion

Vad som får malas

Enbart matavfall får malas i kvarnen!
Exempelvis: grönsaker, frukt, rotfrukter, ris, pasta, kött, fisk, fiskrens, räkskal, kyckling- och köttben (beroende på modellstorlek), äggskal, kaffesump med filter.

Svårmalet matavfall med långa fibrer (t.ex. bananskal, purjolök) och segt avfall (t.ex. fiskskinn, senor, köttslamsor) klipps i mindre bitar (3-5cm) och blandas med övrigt matavfall vid malning. Klibbigt och torrt matavfall (t.ex. kokt avångat ris och pasta, bröd) fordrar extra tillsats av vatten. 

Start/stopp

Tillvägagångssättet för drift skiljer sig beroende på modellval. Se respektive modells produktspecifika sida för fullständig information.

Installation

Vi ser till att offert lämnas efter att nedan förutsättningar klargjorts.

 • Dimensionering av matavfallstanken
 • Val och dimensionering av matavfallskvarn
 • Val och dimensionering av fettavskiljare (för det fall att befintlig inte kan användas)
 • Var matavfallssystemet ska placeras med tanke på befintliga avloppsledningar i fastigheten
 • Hur och var avluftningen och tömningsledningen ska dras

 

Exempel på installation inomhus med Lipidus matavfallssystem av Rensa Entreprenad. Som tillval kan en pumpstation monteras efter fettavskiljaren för att pumpa upp det renade vattnet till utgående avloppsservis.

Exempel på installation förlagd i mark utanför husliv med Lipidus matavfallssystem av Rensa Entreprenad. Som tillval kan en pumpstation monteras efter fett-avskiljaren för att pumpa upp det renade vattnet till utgående avloppsservis.