Disperators behandling av dina personuppgifter

I samband med att du och ditt företag kontaktar oss på Disperator med anledning av det vi har att erbjuda, så behandlar vi personuppgifter om dig i egenskap av kontaktperson och kund.

I den här policyn beskriver vi hur och varför Disperator, behandlar dina uppgifter, vilka slags uppgifter om dig som vi behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad och vilket ansvar vi har.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, telefonnummer samt uppgift om vilket företag du arbetar på och information om din yrkesroll.

Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att kundrelation inleds på olika sätt, tex genom att ni fyller i vårt kundformulär, efter telefonsamtal eller när du på något annat sätt kommit i kontakt med Disperator, samt efter i samband med offert.

Personuppgiftsansvarig

Disperator AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. (Disperator AB, org. nr 556008-5440, Mälarvägen 9, 14171 SEGELTORP)
Vid frågor kontakta: info@disperator.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, för att kunna diskutera våra kommande affärer.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de varor/tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla vår åtaganden mot er. Detta innefattar även kontakter med dig angående köpta varor samt för fakturering och uppföljning.

Disperator behandlar också dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresseför dig och ditt företag.

Om du inte vill ha direktmarknadsföring kommer vi på din begäran att upphöra med det.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den rättsliga behandlingen av dina personuppgifter som sker innan du är kund hos oss städs på intresseavvägning.

I denna avvägning har vi särskilt beaktat att du representerar ett företag som har visat intresse för våra produkter/tjänster.

Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter av Disperator för att kunna fullgöra avtal med er, innefattande tillhandahållandet av de varor/tjänster ni beställt, samt för att i samband med detta avtal fullgöra de skyldigheter och rättigheter som finns mellan Disperator och det företag du är kontaktperson för.

Personuppgiftsbehandlingen i denna del stöds alltså på nödvändighet att fullgöra avtal där du är part.

För det fall ditt namn förekommer i fakturor och andra handlingar behandlas dina uppgifter för detta ändamål och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Den personuppgiftsbehandlingen som sker för att fullgöra ett avtal med företag du är kontaktperson för, fortgår under ”avtalsperioden” eller tills du av ditt företag ersätts som kontaktperson eller firmatecknare. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål.

Efter avslutat kundförhållande behandlar Disperator sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmateriel. Detta då vi enligt bokföringsregler sparar räkenskapsmateriel i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång.
Denna rättsliga förpliktelse gör att vi fortsättningsvis måste behandla dina personuppgifter i detta syfte.

Disperator kan behandla dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag i upp till tre år efter den senaste kontakten med dig som kund. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett Registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, radering dvs borttagning av personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas, begränsning dvs att vi i någon del upphör med behandlingen av dina uppgifter samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttat till ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dess uppgifter till annan aktör.

Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på info@disperator.se