Avfallskvarn 500A-MB Excellent Serien

Fristående installation

MB-skåpet med integrerad matavfallskvarn är anpassad för satsvis matning av matavfall och rekommenderas vid arbetsplatser med mindre avfallsvolymer och frekvent matning men med extra höga krav på renlighet och ljudnivå, som exempelvis i kallskänken. Modellen installeras som en separat enhet och levereras klar för att anslutas direkt till befintligt spolvatten, avlopp och el.

Matavfallet samlas upp i utslagstratten och mals i kvarnen vid behov med det helt tätslutande skyddslocket stängt. Skyddslocket täcker hela kvarnens inlopp vilket ger bra stänkskydd och minskar risken för att bestick ramlar ner i kvarnen av misstag. MB-skåpet används med fördel i trängre utrymmen då det dessutom kan användas som arbetsyta när maskinen inte används.

Som säkerhetsåtgärd och för att förhindra ofrivillig kontakt med malverk är skyddslocket kopplat till en förreglingsbrytare, om lockets lyfts under arbetets gång bryts strömmen och kvarnen stannar.

DISPERATORs matavfallskvarnar är godkända enligt SS EN1717 (kvarnens utkast av spolvatten uppfyller standarden för luftgap, skydd mot återströmning av vätskekategori 5 i färskvattenledningar).

Matavfallskvarnen kan utrustas med skärande och klippande egenskaper. Se produktblad nedan.
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.

Val av kvarnstorlek

Jämför för att se vilken som passar din verksamhet

Har du några frågor?

Läs våra vanligaste frågor och svar här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Hitta alla våra kontaktuppgifter här.

Fördelar för dig

 • Snabb och enkel maskinell transport av organiskt avfall = inga läckande soppåsar eller tunga lyft till avfallskärl.
 • Minskning av dålig lukt, ohyra och bakteriebildning = trivsammare arbetsmiljö och förbättrad hygien.
 • Inga kärl för matavfall behövs och att forsla från kök till avfallsrum = mindre tid och kostnad för rengöring av kärl och städarbete.
 • Frigörande av utrymme och lägre energikostnader för kylda avfallsrum = som annars utnyttjas för förvaring av organiskt avfall.
 • Färre antal sophämtningstillfällen för övrigt torrt emballageavfall = lägre sophanteringskostnad.
 • Bidraga till återvinning genom utökad biogasproduktion = möjlighet att skapa en miljöprofilering.

Fördelar för din omgivning & miljön

 • Förbättring av hygienen och eliminering av dålig lukt kring kärl och avfallsrum.
 • Färre transporter av sopor betyder mindre bilavgaser, vägslitage och olycksrisker.
 • Möjlighet till återvinning genom rötning i form av förnyelsebar energi (biogas).
 • Bättre utnyttjande av samhällsinvesteringar i avloppsnät och reningsverk (biogasanläggningar).
 • Kostnaden för förbehandling (malning) av matrester vid reningsverk/biogas-anläggningar undviks.
 • Mindre sopor förbränns och tas istället till vara på ett bättre sätt.

Separerande matavfallstank

Det unika systemet innehållande kvarn kopplad till separerande matavfallstank och fettavskiljare understiger de, av Stockholm Vatten föreskrivna regler, gällande utsläppsvärden för suspender-ade ämnen och fett i avloppsvattnet. En matavfallskvarn i 500 Excellent Serien erbjuds i en mängd olika storlekar med en bred variation av olika montage för installation i disklåda, diskränna och bänkskiva eller som fristående enhet. Matavfallstanken separerar matavfallet från vattenfasen på ett unikt sätt och den efterliggande traditionella fettavskiljaren separerar fettet och låter därefter avfallsvattnet rinna vidare ut på avloppsnätet. De båda tankarna finns i olika storlekar beroende på behov och kan installeras både inomhus eller nedgrävda utomhus.

Tillåtelse för anslutning av kvarnutrustning avgörs av varje enskild kommun. Allt fler kommuner tillåter installation, kontakta din kommuns VA-ansvarige för rådande bestämmelser.

Avfallskvarn Separerande matavfallstank Disperator