Matavfallskvarnar i 500A Excellent serien

Vad bör man tänka på vid planering för matavfallskvarn (Disperator)?

Varje kök är till viss del unikt, så även vid valet av matavfallskvarn för respektive arbetsplats i kök. En avfallskvarn är ett källsorteringsredskap såväl som ett effektivt hanteringshjälpmedel för matavfall. Därför bör man ha en disperator vid varje arbetsplats där matavfall uppstår. Därmed undviks ineffektiv manuell förflyttning av matavfall i kök, med tunga lyft samt läckande sopsäckar med dålig lukt och bakteriebildning som följd. Om endast en kvarn installeras, så placera denna nära den arbetsplats där mest matavfall uppstår. Disperators modulsystem, där samtliga montage går att använda till alla kvarnstorlekar, möjliggör ergonomiskt riktiga lösningar för alla olika typer av arbetsplatser. Dessutom är kvarnarna med montage lätta att installera i befintlig köksinredning, och vid nyproduktion bygga in i andra tillverkares disklådor, bänkskivor och rullbanor.

Vad bör man tänka på vid val av Disperator storlek respektive montagemodell?

Sex kvarnstorlekar täcker in alla behov för hantering och källsortering av matavfall i kök. Storlek bestäms med hänsyn till typ och mängd av matavfall. Högre effekt och större malverk ger förutom högre malningsstyrka även en större pump- och transportkapacitet av det malda matavfallet i vattenlås och avlopp. Då gränsfall finns vid val mellan två storlekar bör alltid den större och kraftigare väljas. Likaså bör en större storlek väljas om kvarnen förväntas gå under långa perioder i sträck (ex. för kontinuerlig drift under 1-2 timmar vid en skrädningsstation). Istället för att låta flera arbetsstationer dela på en större kvarn så kan det istället vara fördelaktigt att välja två mindre som då placeras närmare respektive arbetsplats. Montagemodell för kvarnen bestäms utifrån typ av arbetsplats i köket, samt i vilken inredning den ska installeras.

Kan alla typer av installationsmontage användas på samtliga kvarnstorlekar?

Ja, alla montage kan kombineras med alla basmodeller i 500A-Excellent Serien. Det gör det möjligt att anpassa installationerna av maskinerna till andra tillverkares inredningar. Varje arbetsplats i köket kan därmed utformas för dess speciella krav vad avser god funktion och ergonomi. Disperator tillhandahåller montage för anslutning av kvarn till disklådor, diskrännor, rullbanor (montage BS-K, ATF-K eller DRR-K), diskbänkar (montage UK, MI) och som fristående enheter (MC, MB, FK) samt för marina installationer  BS(-K), ATF(-K), DRR-K, UK,HK,MI, MC och MB  se DISPERATORs engelska hemsida.

Vilka olika installationsmontage erbjuder Disperator?

Montage för installation i andra tillverkares disklådor och diskbanor

  • ATF-K montage för kontinuerlig matning av matavfall: Med ATF-K monteras stosen till lådans 90mm utlopp med hjälp av ett skruvklämförband och kan med fördel användas då lådan/diskbanan har för tunn plåt för att svetsa i. I standardleverans ingår spolrör eller spoldysa. Som säkerhetsåtgärd och för att förhindra ofrivillig kontakt med malverk är kvarnens inlopp täckt med ett skyddslock kopplat till en förreglingsbrytare, om lockets lyfts under arbetets gång bryts strömmen och kvarnen stannar.
  • BS-K montage för kontinuerlig matning av matavfall: Nippeln i BS-K montaget svetsas in i lådans 80mm utlopp, en fläns gängas på nippeln och skruvas sedan fast i kvarnen. I standardleverans ingår spolrör eller spoldysa. Som säkerhetsåtgärd och för att förhindra ofrivillig kontakt med malverk är kvarnens inlopp täckt med ett skyddslock kopplat till en förreglingsbrytare, om lockets lyfts under arbetets gång bryts strömmen och kvarnen stannar. BS-K montage rekommenderas då lådan/diskbanan redan har utloppsstos eller då höjden är begränsad under lådan.
  • DRR-K-montage för kontinuerlig matning av matavfall: En fästring med Ø170mm som har samma hålbild som kvarnens montagering, svetsas fast i disklådans/diskbanans utlopp med förlängningsstos. Kvarnen skruvas fast i fästringen. Som säkerhetsåtgärd och för att förhindra ofrivillig kontakt med malverk är kvarnens inlopp täckt med ett skyddslock kopplat till en förreglingsbrytare, om lockets lyfts under arbetets gång bryts strömmen och kvarnen stannar. DRR-K-montaget rekommenderas då mängden av eller storleken på matavfallet kräver större utloppsöppning i disklåda/diskbana. För marina installationer också BS och ATF se DISPERATORs engelska hemsida.

Montage för installation i andra tillverkares diskbänkar

  • UK-montage för kontinuerlig matning av matavfall: En utslagstratt svetsas in i en diskbänk. Trattens öppning är delvis täckt av ett ej tätslutande skyddslock (labyrint) vilket möjliggör att matavfallet når kvarnen men hindrar ofrivillig kontakt med malverket. Labyrinten är försedd med en förreglingsbrytare som bryter strömmen om locket lyfts av under drift. Tratten levereras med färdigmonterad magnetventil och smutsfilter. Spolrör levereras separat (spolvattenutkast med luftgap enligt SS EN 1717).  UK-montaget rekommenderas då frekvent matning av matavfall är nödvändigt som t.ex. för skrädning vid diskinlämning. Disperators ”HK montage” är i sitt standardutförande för marin installation (se Disperators engelska hemsida).
  • MI-montage för satsvis matning av matavfall: En utslagstratt svetsas in i en diskbänk. Matavfallet samlas i tratten och mals i kvarnen vid behov. Tratten har ett tätslutande lock över inloppet, som även fungerar som arbetsyta då maskingen inte används. Locket ger bra stänkskydd och minskar risken för att bestick av misstag ramlar ner i kvarnen. Tratten är försedd med en förreglingsbrytare som bryter strömmen om locket lyfts under drift, och levereras med färdigmonterad magnetventil, spoldysa och smutsfilter. Modell 500A-MI är i sitt standardutförande för marin installation. MI-montaget rekommenderas vid arbetsplatser med mindre frekvent matning och mindre avfallsvolymer men med extra stora krav på renlighet, t.ex. kallskänk.

Fristående skåp med matavfallskvarn

  • MC fristående skåp för kontinuerlig matning av matavfall: Modellen är konstruerad för att installeras som separat enhet och levereras klar för att anslutas till befintligt spolvatten, avlopp och el. Skåpets inlopp är delvis täckt av ett ej tättslutande skyddslock (labyrint) vilket möjliggör att matavfallen når kvarnen men hindrar ofrivillig kontakt med malverket. Labyrinten är försedd med en förreglingsbrytare som bryter strömmen om locket lyfts under drift. Tratten är försedd med spoltorn med luftgap enligt EN1717 alternativt spoldysa (för marin installation), magnetventil och smutsfilter. Den interna elförbindningen mellan matavfallskvarn, kontaktormotorskydd och förreglingsbrytare är gjord innan leverans. MC-skåp rekommenderas då frekvent matning av matavfall är nödvändigt som t.ex. för skrädning vid diskinlämning.
  • MB fristående skåp för satsvis matning av matavfall: Modellen är konstruerad för att installeras som separat enhet och levereras klar för att anslutas till befintligt spolvatten, avlopp och el. Skåpets inlopp är täckt med ett tätslutande lock, som även fungerar som arbetsyta då maskinen inte används. Locket ger bra stänkskydd och minskar risken för att bestick av misstag ramlar ner i kvarnen. Det är försett med en förreglingsbrytare som bryter strömmen om locket lyfts under drift. Tratten är försedd med spoltorn med luftgap enligt EN1717 alternativt spoldysa (för marin installation), magnetventil och smutsfilter. Den interna elförbindningen mellan matavfallskvarn, kontaktormotorskydd och gränslägesbrytare är gjord innan leverans. MB-skåp rekommenderas vid arbetsplatser med mindre frekvent matning och mindre avfallsvolymer men med extra stora krav på renlighet, t.ex. kallskänk.
När började Disperator tillverka matavfallskvarnar?

Disperator har utvecklat och tillverkat matavfallskvarnar för installation på land och till sjöss sedan mitten av 40-talet.

Var ligger Disperators produktutveckling och produktion?

All utveckling och produktion av 500A Excellent Serien sker i vår fabrik i Segeltorp, Huddinge.

Uppfyller alla matavfallskvarnar i Disperators storkökssortiment kraven för CE-märkning?

Disperators storkökssortiment som levereras med installationsmontage och skyddslock är i överensstämmande med säkerhetskraven i EUs Maskindirektiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2014/30/EG samt Lågspänningsdirektiv 2014/35/EG. Vid CE-märkning medföljer vår ”EG-försäkran om överensstämmelse” och själva CE-märket är fäst på maskinen. Vid de fall då kvarnen levereras utan installationsmontage medföljer vår ”Tillverkardeklaration – förbud att tas i bruk” och maskinen måste då CE-märkas av återförsäljare/kund.

Hur mycket är den genererade mängden matavfall per person?

Den generella genomsnittliga mängden matavfall som en person genererar är 0,1 – 0,15 liter per måltid. Detta inkluderar förberedelseavfall samt rester på tallriken efter måltid. Till exempel, om 500 personer serveras beräknas mängden matavfall till 50 – 75 liter. Mängden matavfall kan dock variera en hel del beroende på verksamhet. Kontakta Disperator så hjlälper vi till att beräkna och föreslå utrustning för att optimera hanteringen och insamlingen av matavfall på bästa sätt.

Vilken typ av dokumentation följer med leverans av kvarn?

Produktblad, användarmanual, kopplingsschema för elektrisk anslutning. Inplastad driftinstruktion och säkerinstruktion att fästa på väggen i närheten av matavfallkvarnen.

Vilka installationsmaterial behövs men ingår inte i standardleveransen från Disperator?

Installationsmaterial som behövs men som inte ingår i standardleveransen är säkerhetsbrytare för inkommande el, återflödesskydd för inkommande spolvattenledning, vattenlås, stålomspunnen slang mellan kvarnmontage och inkommande vattenledning, vridskyddstag för ATF(-K) och BS-(K) montage samt fästbygel för modellerna FK, MC, MB, GTS E65 och GTS Mini. Samtliga tillval finns att beställa från Disperator.

Vilken typ av kontaktormotorskydd levereras med standardleveransen?

I varje standardleverans levereras ett manuellt kontaktormotorskydd med föreberedd internkoppling, samt manöverspole och nollspänningsutlösare. Om manöverspänningen är annan än matningsspänningen måste detta anges vid beställning. En marin installation (där nolledare saknas) måste kompletteras med en transformator om en lägre manöverspänning önskas.

Finns det timerfunktioner för automatisk styrning av kvarn och vatten?

Vi erbjuder fyra olika timerfunktioner för automatisk styrning av kvarn och/eller vatten som tillval. En timerfunktion kan vara att föredra då operatören måste lämna kvarnen under malning för att hantera andra arbetsuppgifter, eller när spolvattnen behöver rinna en liten stund efter att kvarnen har stannat för att ytterligare förbättra flödet genom vattenlåset. En automatikenhet för intermittent drift (förinställda repetitiva gång-/paus- tider) av kvarnen finns även. Denna lösning är ett värdefullt hjälpmedel vid exempelvis skrädningsstationer där operatören hela tiden har händerna upptagna med andra saker och kvarnen (som är mycket snabbare än operatören) kan sköta malningsintervallen själv.

Uppfyller alla matavfallskvarnar i Disperators storköksortiment MARPOL?

Ja, alla maskiner i Excellent serien innehar The Declaration of Compliance utfärdat av DNV-GL som verifierar överrensstämmelse med tillämplig sektion av IMO MARPOL Annex V, REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY GARBAGE FROM SHIPS, as amended in 2019 .Vad gäller uppfyllandet av dessa krav i MARPOL innehar Disperator en tredjeparts certifiering av Det Norske Veritas (DNV-GL).

Vilken information återfinns på maskinens serienummerskylt och vart är den placerad?

Maskinens serienummerskylt innehåller följande information; modell, effekt, matningsspänning, märkström, varv per minut, isolationsklass och IP-klass, vikt och unikt serienummer. Serinumret visas också i Barcode.

Serienummerskylten är placerad på kvarnens huv på motsatt sida om utloppet.

Vad gör man om kvarnen varvar ner och stannar men motorljudet fortfarande hörs, och vad är ett losstagningsverktyg?

Om kvarnen stannar eller inte startar kan det bero på att matavfall fastnat mellan den roterande och fasta rivaren, eller att ett ej malbart föremål kilats fast i malverket. Losstagningsverktyget kan då användas för att frigöra det som körts fast. Placera verktyget över malverkets centrummutter så att det omger en kam på skivan. Vrid det med- och moturs tills skivan snurrar fritt åt båda håll. Vid behov, förläng verktygshandtaget och slå med en hammare på sidan. Se Driftinstruktion för mer information. Losstagningsverktyget ingår i standardleverans.

Hur fixeras kvarnarna och vad är ett vridskyddsstag?

Vid användning av montage med gängad nippel och fläns dvs. ATF -K och BS-K (BS, ATF marint) ska fixering av disperatorn ske med ett vridskyddstag mot vägg eller skott. Vid start eller snabbt stopp vid fastkörning (exempelvis om bestick hamnar i malverket av misstag) kan motorns moment annars vrida kvarnen så att urloppsröret rubbas ur sitt läge och läckage riskeras. Vanligtvis kan installatören själv ordna med detta stag, men det kan även levereras som tillval från Disperator. Om vridskyddsstag inte är lämpligt på grund av för stort avstånd till vägg/skott ska benen fixeras i golv/durk. Även dessa ben med fixeringsdetaljer kan beställas som tillval från Disperator. Vridskyddstag behövs ej vid insvetsning av UK, HK- och MI-tratt i bänkskiva så länge själva bänken är fixerad i vägg/skott. Kvarnar levererade i MC- och MB-skåp levereras med gummibeklädda fötter. Fästbygel för fixering i vägg finns som tillval. För marin installation levereras kvarnen med s.k. marina ben så att maskinen kan fixeras i golv/durk.

Vad är rekommendationen vid installation av spolvattenutkast i diskho, bänk, bassängbana?

Vid leverans av kvarn med montagen ATF-K, BS-K, DRR-K, UK medföljer ett spolrör som standard. Spolröret monteras på lämplig plats och riktas över kvarnens inkastöppning. DISPERATORs matavfallskvarnar är godkända enligt SS EN1717 (kvarnens utkast av spolvatten överenstämmer med standarden för skydd mot återströmning i färskvattenledningar). Modellerna BS, ATF, HK, MI levereras med spoldysa (marint).

Är det möjligt att placera kvarnens utlopp på både vänster eller höger sida på det fristående skåpet (MB, MC) för att bättre passa den befintliga avloppsanslutningen?

Ja, med tanke på skåpets placering i förhållande till avloppsanslutning är det möjligt att vrida disperatorn med utlopp 90° till vänster eller höger. Om inget annat anges vid beställning levereras fristående skåp (MB, MC) med utloppet på baksidan av skåpet.

Levereras alla modeller med ben?

Modellerna 510A och 515A för 3-fas elektrisk anslutning har en vikt som i de allra flesta fall medger att de kan hänga lodrätt utan ben under montaget. För alla övriga modeller ska de medlevererade benen (3st) skruvas fast i disperatorns botten. Höjden på benen kan justeras enligt respektive modells produktblad.

Kan Disperators fristående modeller placeras utomhus i en marin miljö?

Som standard levereras fristående modeller i rostfritt stål (EN 1.4301, AISI304) och rekommenderas inte för installation utomhus. Om situationen kräver kan vi som tillval leverera enheten i syrafast rostfritt stål (AISI316) för utomhusbruk i marin miljö.

Kan Disperators matavfallskvarnar installeras där alkaliskt (basiskt) rengöringsmedel används?

Som standard levereras kvarnen med en lagersköld i aluminium, vilket är att föredra i normalfallet med matavfall som oftast har ett pH-värde <9. Om situationen kräver som tex vid arbetsplatser i kök där alkaliska diskmedel används, kan vi som tillval leverera en specialanpassad kvarn för alkaliskt diskmedel med pH>9.

Vad är vattenförbrukningen vid användning av en Disperator matavfallskvarn?

Vid fullt flöde med kallt vatten med normalt vattenledingstryck (6 bar) är förbrukningen ca 20 l/min för kvarnar levererade med montagen ATF-(K), BS-(K), DRR-K, MI, MB, MC och FK. Förbrukningen är ca 24 l/min för kvarnar levererade med montaget HK/UK. Då matningen sker i ett kontinuerligt, jämt flöde och vid installationsplatser med montage med mindre kvarninlopp (ATF-(K), BS-(K)) kan den erfordliga mängden spolvatten vara mindre, detta justeras efter installation med hjälp av en manuell avstängnings- & flödeskontrollventil.
Kontinuerlig vattentillförsel då kvarnen brukas är nödvändigt för att säkerställa att även torrt avfall (t.ex. bröd, avrunnet ris), klibbigt avfall (t.ex. deg, pannkakor) och fiberrikt avfall (t.ex. bananskal, purjolök) på ett effektivt sätt rinner genom avloppsledningen. För att ge rätt mängd spolvatten skall inkommande vattenledning inklusive tillbehör, så som vakuumventil och avstängningsventil, ha samma dimension hela vägen som anslutningen till kvarnen, dvs. ½”. Inga strypningar får förekomma.

För de installationer där vattenbesparande teknik krävs rekommenderar vi matavfallsprocessorn GTS som pumpar avfallet till tank med endast 3-4 l/min.

Vilka åtgärder bör vidtas innan disperatorn tas i bruk?

Fäst den inplastade driftinstruktionen på väggen/skottet så att den lätt uppmärksammas av kökspersonalen. Kontrollera med en handvridning att den roterande rivaren i disperatorns inloppsöppning snurrar fritt åt båda håll, och se till att inga främmande föremål har tappats ner i malverket under installationen. Starta disperatorn för att konstatera att den roterande rivaren snurrar runt samt att spolvattnet automatiskt rinner. Kontrollera montage samt anslutningar för spolvatten och avlopp för eventuella läckage. Instruera maskinansvarig person i köket om disperatorns handhavande innan övrig dokumentation och losstagningsverktyget överlämnas.

Finns det generalla tips för att hantera extra långfibrigt/torrt/klibbigt matavfall?

Innan malning av matavfall med långa fibrer (t.ex. bananskal, purjolök) och segt avfall (t.ex. fiskskinn, senor, köttslamsor) klipps i mindre bitar (3-5cm) och blandas med övrigt matavfall vid malning. Extra klibbigt och torrt matavfall (t.ex. kokt avångat ris och pasta, bröd) fordrar extra tillsats av vatten. Man bör inte mala endast en typ av avfall utan blanda det torra/klibbiga avfallet tillsammans med andra typer av matavfall. Tillåt kontinuerlig vattenförsörjning till kvarnen och se till att avloppsledningens lutning är minst 1:20. När avfallet malts klart kan spolvattnet med fördel fortsätta att rinna någon extra minut för att säkerhetsställa flödet i avloppsledningen.

För svårmalt matavfall såsom ovan rekommenderas Dispertors kvarnmodell med skärande och klippande egenskaper, modell 500S. Modell 500S finns i tre storlekar, 530S, 550S och 575S.

Hur ofta bör disperatorn få service och finns rekommenderade servicepaket tillgängligt?

Disperators matavfallskvarnar bör genomgå förebyggande service med 3-5 års mellanrum och fullständig service vart 10e år. Två typer av servicepaket finns som lagervara och innehåller rekommenderade delarberoende på typ av service; förebyggande eller fullständig service. Notera – följande artiklar måste ersättas vid varje översyn/demontering; v-ringstätning (art. 03/01), radialtätningar (art. 03/02), specialfett(art. 04), tätning för fast rivare (art. 05) samt tätning för huvfläns (art. 08). Se Användarmanualens sprängskiss av kvarnens delar. Detaljerad information angående service och underhåll finns under ”Installation & Service” på Disperators hemsida.

Vad är den ungefärliga livslängden på den fasta och rörliga delen av malverket?

Malverkets fasta och rörliga delar är tillverkade med speciallegering av nickel-stål och har en ungefärlig livslängd på 10 år vid normalt handhavande och driftstid per dag.

Installation av matavfallskvarn

Vad är den rekommenderade diametern på inkommande spolvattenledning?

För att ge rätt mängd spolvatten till disperatorn skall inkommande vattenledning (inkl. tillbehör i ledningen såsom vakuumventil, avstängningsventil etc.) hela vägen ha samma dimension som anslutningen på disperatormontaget, dvs. ½”. Inga strypningar får förekomma.

Hur installeras ett smutsfilter?

Det levererade smutsfiltret ½” monteras i flödesriktningen före magnetventilen ½” i inkommande vattenledning. Notera flödesriktningen på filtret och ventilen markerad med en pil, samt att filtret skall monteras med rensskruv riktad snett nedåt.

När rekommenderas användning av en spoldysa och när rekommenderas användning av ett spolrör med luftgap?

I vissa länder är det inte tillåtet att använda spoldysor placerade under högsta fyllnadsnivå i exempelvis en disklåda (inte ens då återflödesskydd finns) utan enbart tillåtet att installera spolrör med luftgap till högsta fyllnadsnivå i disklåda/bassängbana. Det ska vara minst 20mm luftgap till högsta möjliga vattennivå i disklåda. För de fall då spoldysa är tillåtet att montera i disklåda/diskbana ska dysan placeras så högt upp som möjligt och ovanför bräddavloppet. Breddavloppet skall vara rektangulärt. Disperators matavfallskvarnar/matavfallsprocessorer är godkända enligt standarden SS EN1717 (kvarnens utkast av spolvatten uppfyller alltid standarden för skydd mot återströmning i färskvattenledningar).

Vad är en vakuumventil?

För de fall då spoldysa är monterad i disklåda/diskbana eller annan typ av montage kan en vakuumventil ½” installeras på toppen av den lyrformade inkommande vattenledningen som extra säkerhet. Därmed skyddas vattenledningen mot återsug vid eventuell bräddning. Vakuumventil ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval hos Disperator.

Om istället ett spolrör med luftgap till disklåda/diskbana eller annan montagetyp används, behövs ingen vakuumventil.

Bör en armerad flexibel slang kopplas mellan kvarnen och inkommande vattenledning?

Mellan inkommande vattenledning monterad på vägg/skott och anslutningen för spolvatten på montaget för disperatorn ska en slang ½”med skyddande stålomspunnen strumpa monteras. Denna slang tar upp tryckstöten i ledningen då spolvattnet sätts på, samt tar även upp de små vibrationerna som kan uppstå under disperatorns malningsprocess. Slangen ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval av Disperator.

Hur regleras spolvattnet?

En magnetventil som är ansluten till en spolvattenslang öppnar vattenflödet till spoldysa/spolrör när styrkretsen aktiveras genom att trycka på kvarnens startknapp. Magnetventilsspolen har därmed samma spänning som kvarnens styrspänning. När kvarnen har malt klart avfallet och stoppknappen trycks stängs magnetventilen och flödet av vatten avstannar.

Kan tiden och sekvensen för spolvatten regleras?

Ja, det finns fyra olika timerfunktioner som kan kopplas till styrkretsen för att reglera den tid kvarnens motor och/eller spolvatten är i bruk. Det kan till exempel vara användbart när operatören måste lämna kvarnen för att sköta andra uppgifter eller när flödet av spolvatten ska fortsätta en tid efter att kvarnen stängts av för att ytterligare förbättra transporten av matavfall genom vattenlåset.
Timerfunktioner ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval hos Disperator.

Vad är den rekommenderade storleken på vattenlås och efterföljande avloppsledning?

Både vattenlås och avloppsledning skall hålla samma dimension som disperatorns utloppsfläns, dvs. 2″ för modellerna under 2.5 kW, samt 2 ½” för modellerna på 2.5 KW eller mer. Inga strypningar av vattenlås och avloppsledning får förekomma. Även större dimension är olämplig då det ger sämre flödeshastighet.
Vattenlås ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval hos Disperator.

Vilka faktorer bör beaktas innan installation av vattenlås?

a) Vattenlåsets djup ska vara minsta möjliga för att uppnå bästa möjliga flöde även vid mycket stora mängder matavfall. Vattenlåset skall dock vara så djupt att vattentröskeln är ca 50 mm.
b) Vattenlåsets kurvor och alla avloppskrökar ska liksom standard anger vara mjuka och runda.
c) Nivådifferensen ska vara minst densamma som den inre diametern på röret, d v s 2” för modellerna under 2.5 kW och 2 ½” för modellerna på 2.5 kW eller mer.
d) Fallet i avloppsledningen skall i normalfallet inte understiga 2:100
e) Undvik alltid horisontella avloppsledningar.

Vattenlås ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval hos Disperator.

Behövs ett vattenlås vid installationer där vakuumpump används för att evakuera matavfall?

Vid installationer med vakuumevakuering av disperatorn skall inget vattenlås anslutas till maskinens utloppsstos. Istället ansluts disperatorns utloppsstos direkt till vakuumevakueringens uppsamlingstank. Viktigt är då att avloppsröret mellan disperatorn och uppsamlingstanken förses med ett luftningsrör som alltid är öppet. Luftningsröret måste finnas även om uppsamlingstanken har någon form av automatisk luftning.

Elektrisk anslutning av matavfallskvarn

Vilka åtgärder bör vidtas innan den elektriska installationen görs?

Kontrollera att spänningen på installationsplatsen överensstämmer med angiven spänning på disperatorns serienummerskylt. Kontrollera att inkommande el är avsäkrad enligt bifogade produktblad för levererad disperatormodell. Kontrollera att kontaktormotorskyddets och magnetventilens manöverspänning överensstämmer med varandra, följdesedel och kopplingsschema, och att motorskyddet är inställt på den märkström som anges på serienummerskylt. Motorskyddet får aldrig justeras till ett större värde än märkströmmen. Kontrollera att den övre halvan av kontaktorlådans hölje (med skyddsklass IP65) passar ordentligt och dras åt jämnt för att täta mot ev. fukt. Driften av start- och stoppknapparna är beroende på höljets korrekta montering.

Har kvarnen någon specifik rotationsriktning?

Disperatorns malnings- och pumpningsförmåga fungerar korrekt i båda rotationsriktningarna, dvs. det har ingen betydelse i vilken sekvens disperatorns motorfaser ansluts.

Vilka artiklar styr manöverspänning?

Manöverspännigen styr kontaktorns- och magnetventilens spolar. Vid marin installation är denna spänning ofta densamma som matningsspänningen, medan man på land ofta utnyttjar nollan för att erhålla en lägre manöverspänning. Då marina installationsplatser oftast inte har nolledare och där man ändå vill ha en lägre manöverspänning krävs en transformator.

Är kontaktorlådan och dess innehåll levererade som en enhet?

Kontaktor med spole, motorskydd och hjälpkontakt levereras alltid ihopmonterade i kontaktorlådan och all internkoppling är gjord.

Är magnetventilen och kvarnens motor ansluten till kontaktormotorskyddet innan leverans?

Ja, för de fristående modellerna FK, MC och MB. För kvarnar som monteras i andra tillverkares inredningar (disklådor, rännor, rullbanor etc) sker anslutningen till kontaktorn efter att kontaktorn har monteras på plats. Kvarnens motor är försedd med en 2m lång kabel för anslutning till kontaktorn.

Var bör kontaktormotorskyddet placeras?

För att i möjligaste mån skydda kontaktormotorskyddet mot vattenspolning, slag och stötar placeras detta så högt upp som möjligt på väggen/skottet, dock inom bekvämt räckhåll för kökspersonalen.

Vilken dimension bör anslutande kabel ha?

Använd anslutningskabel med 1,5 mm² ledningsarea för disperatorer med angiven märkström upp till 14 A. För disperatorer med angiven märkström över 14 A använd anslutningskabel med 2,5 mm² ledningsarea.

Vad bör man tänka på vid genomföringar med avlastning för kabel?

De kabelgenomföringar som används i kontaktormotorskyddets kapsling skall passa kabeldimension för att täta och avlasta ordentligt. Då kabel med skyddande spiralhölje används, måste spiralhöljet skalas bort vid genomföringen i kontaktorns kapsling. I annat fall uppstår vattenläckage, speciellt vid rengöring i köket med högtrycksspolning, och dragskyddet försämras.

Har du en fråga som du inte finner bland våra frågor & svar?


Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig så snart vi kan. Om du hellre vill ringa eller maila till oss, gå till vår kontaktsida.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.