Varför du ska välja i en avfallskvarn

Användning av avfallskvarn ger en rad fördelar, oavsett storlek på kök. Problem med dålig arbetsmiljö och dålig hygien minskar då källsortering av matrester automatiseras, och ger samtidigt besparingar i såväl kostnader som arbetstid. Samhällets miljökrav för ökad återvinning av matrester som råvara för biogasproduktion kan tillgodoses genom insamling med avfallskvarn.

För att läsa mer om fördelar för miljö och samhälle när det gäller hushållskvarnar, gå in på respektive produkt. 

Arbetsmiljö och hygien

I storkök är det vanligt med arbetsmiljöproblem såsom påfrestande arbetsställningar, mödosam manuell hantering med tunga lyft, bärande, skjuta-dra arbete, repetitiva och ensidiga arbetsuppgifter – ofta under tidspress och på hala golv efter spill av matavfall. Ergonomiska förbättringar innebär ofta att belastning minskar och produktiviteten ökar. Arbetsgivare med bra ergonomiska hjälpmedel har bättre konkurrenskraft, samtidigt som arbetsplatsen blir attraktiv och det är lättare att nyrekrytera samt behålla befintlig personal.

Avfallskvarn – förbättrar arbetsmiljön i storkök

Vi känner alla till att Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets (AFS) föreskrifter finns till för att förbättra arbetsmiljön i storkök, men det är både arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar att försöka förhindra de allt vanligare förekommande fysiska problemen. Belastningsskador innebär daglig smärta eller värk i muskler och leder, vilket inte går över så lätt. Sjukskrivning på grund av överbelastning varar i genomsnitt mer än fem månader, och utgör mer än ⅓ av alla anmälda arbetsskador varje år. Varje skada har en ekonomisk sida, som drabbar både den skadade, arbetsgivare och samhälle.

Nya livsmedelsregler inom EU

Från år 2006 gäller även nya livsmedelsregler inom EU, vilket sätter matkonsumenternas säkerhet i centrum. En av de grundläggande reglerna är att ”ren resp. oren” hantering i köket ska hållas isär. För matavfallets del är det därför viktigt att speciellt undvika att det förflyttas genom utrymmen i köket där mat förvaras, förbereds och tillagas. Förutom att spill av matavfall ger upphov till bakteriebildning och ohygien, orsakar det även dålig lukt och ökad risk för halkolyckor.

En avfallskvarn hjälper dig med problemen

Med en avfallskvarn vid varje arbetsplats där större mängder matavfall uppstår i köket försvinner ovanstående problem med arbetsmiljön och ohygien som har med detta tunga avfall att göra. Kökspersonalen kan i samma stund som matavfallet uppstår bli kvitt detta genom att det mals ner i kvarnen och spolas eller pumpas bort i kökets avloppsrör till lokal tank eller kommunalt reningsverk.

 • Hur skulle din verksamhet påverkas om följande moment försvinner:
 • Förflyttning av tunga kärl med matavfall från diskutrymmet till kylt soprum
 • Minskat städarbete av spill från matavfall i överfulla kärl eller från trasiga säckar
 • Rengöring av kärl från rester av matavfall efter tömning
 • Dålig lukt, ohyra och bakteriebildning med eventuell anmärkning från Miljö & Hälsa
disperator varför avfallskvarn
Avfallskvarn kommersiella kök
avfallskvarn ekonomi

Ekonomi

– avfallskvarnar och matavfallssystem sparar både pengar och arbetstid

Stora delar av källsorteringen av matavfall kan automatiseras i såväl mindre som större tillagningskök, vilket i sin tur ger besparingar i både driftskostnad och arbetstid. Resultatet blir en bättre totalekonomi och en lägre kostnad per serverad måltid.

Med hjälp av tekniken från en avfallskvarn eller ett matavfallssystem sparas dagligen pengar och dyrbar arbetstid då följande fördelar uppnås:

 • Förflyttning av tunga kärl med matavfall från diskutrymmet till kylt soprum försvinner.
 • Minskat städarbete i köket från spill av matavfall från överfulla kärl eller trasiga säckar.
 • Efter töming av sopentreprenör undviks rengöring av sopkärl innehållande matavfall.
 • Minskad rengöring av kylt soprum, dessutom lägre effektförbrukning samt driftkostnad.
 • Mindre risk för ohyra och därmed saneringskostnader på grund av detta.
 • Frigöring av utrymme som annars utnyttjas för förvaring av matavfall.
 • Frigöring av tid för annat köksarbete och övertid minskar (eller undviks).
 • Möjlighet att minska kostnaderna för råvaror genom att mäta och följa upp fel- eller överproduktion av mat.
 • Förbättring av arbetsmiljön ger ökad effektivitet och tillfredsställelse hos anställda med mindre personalomsättning och lägre sjukskrivningskostnader som följd.
 • Minskade sophämtningskostnader då matavfallet rinner iväg i det kommunala avloppet, alternativt förvaras i syrefri miljö i tank vilket medger längre lagringstid med behov av betydligt färre hämtningar utan att luktproblem uppstår.
 • Då matavfallet inte blandas med övriga kökssopor kan även den resterande ”torra” avfallsfraktionen (emballage etc.) hämtas mindre frekvent med lägre sophämtningskostnad även för detta avfall som följd.
 • Ökade möjligheter för köket att vinna upphandlingar vad gäller matleveranser till offentliga konsumenter som värdesätter ett resursriktigt beteende med återvinningen av matavfall till biogas.

Miljön i vårt samhälle

Vårt samhälle fortsätter att kraftigt öka insamlingen av matavfall för att tillfredsställa det ständigt ökade behovet av biogas som ett miljövänligt alternativ till förorenande fossila bränslen. Den mängd biogas vi nu producerar täcker inte våra behov för framförallt fordonsbränsle, men även för produktion av värme och elkraft. Redan idag hörs röster i media från biogasdrivna fordonsägare som upplever begränsad tillgång och långa köer vid tankställen. Den svenska regeringens nationella insamlingsmål är därför att vi senast år 2018 ska ha ökat insamlingen från dagens 20% till hela 50% av allt matavfall som årligen uppstår i vårt avlånga land. Från år 2010 har Sveriges regering satt som mål att matavfall även från storkök ska återvinnas genom biologisk behandling.

Tankar bil med biogas som kommer från matavfall.

Fördelar med en avfallskvarn för vår miljö

Det finns stora fördelar för vår miljö att då automatisera denna insamling med hjälp av en avfallskvarn, och transportera malt matavfall i det kommunala avloppssystemet – eller om det inte är möjligt – istället samla upp det i en lokal tank nära köket. Dessa tankar behöver tömmas betydligt mer sällan (av ex. sugbil) jämfört med dagens kärl som oftast måste tömmas var och varannan dag med konventionella sopbilar.

Att hämtningsfrekvensen av avfall med dagens konventionella sopbilar då kraftigt reduceras beror inte endast på att matavfallet med sin volym och höga vikt ”går en annan väg” – utan beror även på att det resterande torra avfallet (förpackningar etc.) då också behöver hämtas mindre ofta. Det torra avfallet blandas ju då inte längre med matavfallet, varför problem med bakteriebildning, ohygien och lukt betydligt minskar. Därmed går det åt mindre bränsle med mindre avgasutsläpp som följd, samtidigt som risken för trafikolyckor minskar – vilket betyder mycket för allas vår miljö.

Att matavfallet dessutom är färdigmalt och inte behöver denna förbehandling vid biogasanläggningar och reningsverk är också ytterligare en klar fördel att ta fasta på då insamlingen automatiseras med hjälp av matavfallskvarnar och matavfallssystem i storkök.
Och alla dessa fördelar samtidigt som chansen betydligt ökar att vi lyckas uppnå svenska regeringens nationella insamlingsmål genom att använda modern teknik i våra storkök!

Matavfall som blir till biogas.

Har du frågor om våra avfallskvarnar och matavfallssystem?


Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om hur våra avfallskvarnar skulle kunna hjälpa dig och din verksamhet. Om du hellre vill ringa eller maila till oss, gå till vår kontaktsida.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.